closeA bejegyzés régen lett közzétéve, tartalma emiatt már érvényét veszthette.

Tájékoztatjuk az érintett szülőket, hogy az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25) EMMI határozatában (a továbbiakban: EMMI határozat) a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. 2020. szeptember 1. napjától óvodaköteles az a kisgyermek, aki 2020. augusztus 31. napjáig 3. életévét betölti.

Az EMMI határozat értelmében a felvételi, működési körzettel rendelkező óvodák (önkormányzati óvodák) 2020. április 21-ig felveszik a felvételi körzetükbe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akik vonatkozásában nem érkezett hozzájuk jelzés arról, hogy másik óvoda felvette volna őket.

Abban az esetben, ha a kötelező felvételt biztosító óvoda a felvételi kötelezettségének teljesítését követően a szabad férőhelyei alapján további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, úgy a hozzá beérkezett, nem a felvételi körzetben élő gyermekek felvételére vonatkozó szülői szándéknyilatkozatok alapján a felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan legkésőbb 2020. április 30-áig döntést hoz, melyről írásban értesíti az éritett szülőt, valamint a gyermek kötelező felvételét ellátó óvoda vezetőjét.

Az EMMI határozat szerint az önkormányzati óvodák biztosítják az óvodák felvételi körzetében lakó gyermekek (elsősorban az óvodaköteles gyermekek) felvételét, ugyanakkor a szabad férőhelyek terhére továbbra is szeretnénk biztosítani a szülők köznevelési törvény szerinti szabad óvodaválasztáshoz való jogát.

Ezért annak érdekében, hogy minden egri óvodaköteles és óvodába jelentkező kisgyermek óvodai felvételét teljesíteni tudjuk a 2020/2021. nevelési évre, a beiratkozást a következő módon szervezzük meg az önkormányzati óvodákban:

Azok a szülők, akik nem a körzetes óvodába jelentkeznek, felvételi szándéknyilatkozatukat e-mailben, telefonon ügyeleti időben vagy a székhely óvoda postaládájában elhelyezve jelenthetik be az alábbi elérhetőségeken. Az óvodák a szülőket írásban értesítik a döntésről legkésőbb április 30-áig.

Azok a szülők, akik gyermeküket a körzetes óvodába szeretnék beíratni, az óvodai férőhely igényük megerősítését, kérjük szintén jelentsék be e-mailben, telefonon ügyeleti időben vagy a székhely óvoda postaládájában elhelyezve az alábbi elérhetőségeken. Az óvodák a döntésről legkésőbb április 21-éig visszajeleznek.

Annak érdekében, hogy az óvodák az EMMI határozatban foglalt fent jelzett határidőkig meghozzák döntésüket és megküldjék az értesítéseket a szülőknek, kérem, hogy szándéknyilatkozatukat, illetve megerősítő nyilatkozatukat szíveskedjenek legkésőbb 2020. április 17-éig megküldeni.

Személyes találkozásra nem tudunk lehetőséget biztositani.

  székhely e-mail telefonszám telefon ügyelet hívható
Felsővárosi Óvodák Benedek Elek Óvoda (Eger, Vallon u. 4.) benedekelekovi@gmail.com 06-30/742-9031

06-30/562-7907

 

2020.

április 15-16-17-én

9-16 óra között

Belvárosi Óvodák Szivárvány Óvoda (Eger, Kertész u. 100.) szivarvanyovi@ekvi.hu

kovacs.katalin@ekvi.hu

pandl.alexandra@ekvi.hu

06-30/742-8972

06-30/429-5279

06-30/563-5525

2020.

április 15 és 16-án, 8-16 óra között

Kertvárosi Óvodák Ney Ferenc Óvoda (Eger, Ifjúság u. 7-9. neyferencovi@gmail.com 06-30/742-9047

06-30/742-8997

2020.

április 15-16-17-én

9-15 óra között

A szándéknyilatkozat, illetve megerősítő nyilatkozat adattartalma:

  • gyermek neve, születési hely, idő, anyja neve
  • gyermek lakcíme (tartózkodási helye)
  • a gyermek oktatási azonositó száma (ha rendelkezik vele)
  • szülő, törvényes képviselő neve, elérhetősége: e-mail cím, telefonszám vagy levelezési címe
  • körzetes óvodába megerősítő nyilatkozatot tesz vagy körzeten kívüli lakosként kéri felvételét
  • az első helyen megjelölt óvoda, ha férőhely hiányában nem tudjuk a gyermeket felvenni, a második helyen megjelölt óvoda
  • tájékoztatás a gyermek sajátos nevelési igényéről, speciális étkezésről, jár-e bölcsődébe, a testvér(ek) óvodájáról

Az EMMI határozat szerint az adatokat igazoló személyi okmányokat az óvodai felvételt követően, az első óvodai napon kell bemutatni. A felvételi eljárás lebonyolításához az óvodák a fenntartótól megkapják az óvodaköteles gyermekek listáját.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai körzetek a kihirdetett válsághelyzet miatt az előző nevelési évben meghatározottak szerint érvényesek. A Kertész u. 100. szám alatti új óvoda körzete a korábbi székhely (Kertész u. 38.) óvoda körzete, a Kertész u. 38. szám alatti óvoda a megszüntetett Széchenyi utcai óvoda korábbi körzetét látja el. Az Ifjúság u. és Pozsonyi u. sarkán épülő új óvoda átveszi a Zöld Liget és a Farkasvölgyi Tagóvodák körzetét a 2020/2021-es nevelési évre.

A körzetek leírása, jelen tájékoztató és a nyilatkozat minta megtalálható az önkormányzat és az óvodák honlapján, illetve tájékoztatást kaphatnak a fenti telefonszámokon a jelentkezéskor is.

A szülők az óvoda döntése elleni fellebbezésüket a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2) bekezdésében foglaltak alapján május 15-éig nyújthatják be Eger Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez címezve a Polgármesteri Hivatalba, a jegyzo@ph.eger.hu e-mail címre vagy postai úton az 3300 Eger, Dobó tér 2. címre megküldve. Az óvoda által küldött értesítést kérjük csatolni. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás legkésőbb 2020. május 23. napjáig befejeződik.

Jogszabályváltozás miatt 2020. január 1. napjától a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala felmentést adhat.

A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól a gyermeket, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.